Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De Gulle Griek is gevestigd aan Edisonstraat 89, 5621 HL te EINDHOVEN

De Gulle Griek is een eenmanszaak en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72632429.

BTW nummer: 1516.61.224.B.01

Nederlands recht

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Gulle Griek is het Nederlands recht van toepassing.

Leveringsvoorwaarden

Alle correspondentie op basis van onderstaande leveringsvoorwaarden vindt plaats met:

De Gulle Griek

Edisonstraat 89
5621 HL EINDHOVEN

E-mail: info@degullegriek.nl

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van en met De Gulle Griek. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk. Ze staan vermeld op de website van De Gulle Griek. Deze worden geacht aanvaard en erkend te zijn.

De Gulle Griek verstrekt geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

Alle aanbiedingen van De Gulle Griek gelden op basis van beschikbaarheid. De Gulle Griek behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Ook prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Bestellen

De Gulle Griek levert alleen binnen Nederland. Betaling van artikelen uit de webshop vinden plaats middels Ideal. Levering vindt plaats na betaling.

Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de koper een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mail adres.

Als De Gulle Griek de overeengekomen leveringstermijn overschrijdt, brengt zij de klant hiervan per mail of telefonisch op de hoogte. In dat geval mag de klant de overeenkomst ontbinden. Dit kan schriftelijk of per e-mail. De Gulle Griek stort dan de gedane betaling binnen 14 dagen terug op de gewenste rekening van de klant.

Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is voor De Gulle Griek. Op het moment van aflevering van het product of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door De Gulle Griek kunnen worden uitgesloten.

De Gulle Griek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Klachten

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. De Gulle Griek probeert de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen. De Gulle Griek informeert de afnemer hierover schriftelijk of per e-mail.

Gegevens

De Gulle Griek neemt door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens op in een bestand. Deze gebruikt zij voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om je te informeren over activiteiten van De Gulle Griek.

De verwerking van de gegevens van de klant geschiedt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. De Gulle Griek deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.

Publicaties

De Gulle Griek is zorgvuldig met de betrouwbaarheid en de actualiteit van artikelen die zij publiceert. Onjuistheden kunnen wij helaas nooit uitsluiten. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot onze toeleveranciers.